با هدف ارائه خدمات نوین در حوزه مدیریت ، آموزش ، بازاریابی و فروش ، استانداردها و سایر خدمات مورد نیاز سازمان ها و ایجاد بستری جهت تبادل نظر و هم فکری و هم افزایی در راستای بهبود عملکرد سازمانی ، این باشگاه اقدام به تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی در زمینه های مختلف نموده و از کلیه اعضا درخواست می شود تا با اشتراک توانمندیهای خویش ، در اجرای هرچه بهتر اهداف فوق همکاری نمایند  .
امید است دست در دست هم به تعالی همه جانبه علمی و تخصصی کشور عزیزمان گام برداریم  .

لطفاً با ثبت نام و همچنین ارسال رزومه و توانمندی های خود ، ما را در این امر یاری نمایید  .

ارسال رزومه:

 shaygan.group@yahoo.com و یا   info@shaygangroup.com

  تماس با 88632683 -021