تماس با دبیرخانه همایش
تلفن های تماس دبیرخانه همایش ممیزی و مدیریت انرژی:

تهران
88015079 - 021
88015669 - 021

نمابر: 88632683 - 021

E.mail:  info @ shaygangroup.com
shaygan.group@yahoo.com