محورهای همایش
 • صرفه جویی و راهکارهای کاهش مصارف انرژی

 • ضرورت بهینه سازی و بهره وری انرژی

 • وضعیت مصرف و شدت انرژی در ایران و مقایسه آن با کشور های صنعتی

 • بررسی قوانین و استاندارد ها و معیارهای مصرف انرژی در صنایع مختلف

 • مفاهیم و اصول ممیزی انرژی در صنعت و ساختمان

 • معرفی و عملکرد لوازم و تجهیزات اندازه گیری در ا نجام ممیزی انرژی

 • بررسی ارزش تلفات انرژی در فرآیند های صنعتی ( بخار ، هوای فشرده و...)

 • تاریخچه « سیستم مدیریت انرژی » در جهان

 • آشنایی با استاندارد ISO 50001

 • بررسی فرآیند PDCA در استاندارد ISO 50001

 • معرفی پروژه های اصلی بین المللی در حوزه سیستم مدیریت انرژی

 • معرفی نمونه پروژه انجام شده در پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

 • فرآیند ممیزی خارجی و اخذ گواهی برای سیستم مدیریت انرژی