021 880 15 669
info@shaygangroup.com
سیستم مدیریت انرژی Energy Management


استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد بین المللی
ISO50001

این گروه با در برداشتن کارشناسان مجرب و سرممیزان و ممیزان دوره دیده ، قادر به ارائه خدمات استقرار سیستم مدیریت انرژی و همچنین ممیزی سیستم ها و روش ها  بوده و با استناد به استانداردهای مربوطه ، روش های منطقی پیاده سازی ، اجرا و ممیزی و با بکارگیری اصول بهبود مستمر به ارائه خدمات  به سازمانهای مشتری می نماید و بدین ترتیب توصیه ها و پیشنهادات بهبود و اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه ، کمک  بسزایی در تعالی سازمانی مشتریان می نماید .

این استاندارد بین المللی الزاماتی را جهت ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی مشخص می نماید که قصد آن توانمندسازی یک سازمان در پیگیری رویکرد نظام مند برای بهبود مداوم در عملکرد انرژی ، شامل کارایی استفاده و مصرف انرژی می باشد.

این استاندارد می تواند با سایر استانداردها و سیستم های مدیریتی هماهنگ و یکپارچه شود.

مقصود از انرژی در این سیستم الکتریسیته ، سوخت ، بخار ، گرما ، هوای فشرده و واسطه های مشابه است .

این استاندارد بین المللی الزامات کاربردی را در استفاده و مصرف انرژی شامل اندازه گیری ، مستند سازی و گزارش دهی ، طراحی و فعالیت خرید تجهیز ، سیستم ها ، فرآیندها و همچنین کارکنان دخیل در عملکرد انرژی مشخص می نماید .

این استاندارد می تواند در تمامی سازمان ها با هر نوع فعالیت و هر اندازه و ابعاد پیاده سازی شود .

این استاندارد سازمانها و شرکتها را با یک چارچوب یکسان در جهت استقرار سیستم و فرآیندهای مورد نیاز برای بهبود اثربخشی انرژی هدایت می کند و کمک مؤثری درجهت صرفه جویی اقتصادی و کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از مدیریت سیستمی انرژی می نماید.

 ISO50001در هر سازمانی که خواهان مدیریت انرژی خود و بهبود عملکرد آن از طریق استقرار، پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی به صورت سیستماتیک باشد ، قابل اجراست و با طراحی و استقرار کامل آن ، سازمان ها می توانند الزامات بهبود عملکرد انرژی خود را از طریق دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی را نیز اثبات نمایند .

این استاندارد می تواند هم به صورت جداگانه و هم به صورت یکپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی مستقر گردد . زیرساخت های مورد نیاز این استاندارد همانند زیرساختهای مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد .

* بارزترین اهداف و یا دستاوردهای استاندارد مدیریت انرژی:

- توانمند سازی سازمان ها برای برقراری سیستم ها و فرآیندهای بهبود عملکرد انرژی

- مدیریت نظام مند انرژی از ابتدای خرید و تأمین انرژی تا استفاده از آن ها

- کمک به سازمانها در استفاده بهینه و با بهره وری بالای مصرف انرژی  

- تدوین ، پیاده سازی و اطمینان از مطابقت و پیروی از خط مشی انرژی تعریف شده در سازمان

- کاهش هزینه‌های انرژی بدون کاهش سطح کیفیت مصرف

- برقراری اهداف کلان ، اهداف خرد و برنامه های عملیاتی انرژی با توجه به الزامات قانونی و اطلاعات استفاده بارز انرژی

- ایجاد پایگاه داده‌های انرژی ، ارائه معیار ، اندازه گیری ، ثبت و گزارش  و هدایت مصارف انرژی

- برقراری چارچوب بهبود مداوم در مصارف انرژی شامل طرح ریزی ، اجرا ، بررسی و اقدامات لازم

- اجرای بازنگری انرژی و برقراری خط مبنا و شاخص های عملکردی انرژی

- بهره گیری از بهترین شیوه ها و تقویت رفتار صحیح مدیریت انرژی در تمامی سطوح سازمان

- کمک به ارزیابی و اولویت بندی فن آوری های جدید

- به حداقل رساندن آسیب‌های زیست محیطی

- کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

- آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی

- ایجاد سیستم کنترل و بازبینی سالانه

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.