021 880 15 669
info@shaygangroup.com
معرفی تیتر وار استانداردهای بین المللی ISO·         سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001:2015 

       نگرش فرآیندی و چگونگی مدیریت استاندارد بر سازمان

       بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان

       تضمین کیفیت و حفظ سطح آن

       ساده سازی ، اصلاح گردش کار و فرآیندها

       پی بردن به نقاط ضعف و قوت سازمان با استفاده از ابزارهای کاربردی پایش و اندازه گیری

       اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در جهت رفع مشکلات و موانع  

 ادامه مطلب ...

 • سیستم مدیریت کیفیت  ISO14001:2015 

       توجه به حفظ محیط زیست

       استانداردی مبتنی بر چرخه بهبود مستمر در رعایت جنبه های زیست محیطی محصولات و فرآیند شکل گیری آن

       کاهش ریسکهای زیست محیطی سازمان

       کنترل آلاینده ها       

ادامه مطلب ...

 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی   ISO 45001:2018 

       تدوین استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی

       شناسایی خطر و ریسکهای محیط کار

       کنترل و مهار نقاط ریسک پذیر و حوادث

       کاهش سوانح در محیط کار

        شرایط ارگونومی و ایمنی چیدمان و جابجایی و وارهایی                      

         ادامه مطلب ...

 • سیستم های یکپارچه مدیریت  IMS

       سیستم یکپارچه مدیریت  Integrated Management System 

       پیاده سازی و استقرار سه استاندارد 1 ISO9001 , ISO14001 , ISO 4500

ادامه مطلب ...

 • سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست  HSE-MS

       تعیین چهارچوبی برای یک سیستم مدیریت یکپارچه

        تلفیقی از استانداردهای  ISO14000 , ISO 45001 

        قابلیت پیاده سازی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

        قابل پیاده سازی در شرکتهای پیمانکاری                                               

ادامه مطلب ...

 • مدیریت کیفیت در صنایع خودرو  ISO/TS 16949

       توجه به حساسیت کنترلها و بازرسی های صنعت خودروسازی

       استاندارد مدیریت کیفیت بر مبنای الزامات کلی استاندارد   ISO9001و استفاده از ابزارهای مهندسی کیفیت

       جلوگیری از بروز مشکلات و کاهش ضایعات

       الزامات و تکنیکهای خاص تولید

       توجه بیشتر به تجزیه و تحلیل داده ها و بهبود مستمر        

ادامه مطلب ...

 • مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمیISO/TS29001

       استانداردی برگرفته از  ISO9001 با الزاماتی خاص جهت صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

       کاهش انحرافات در زنجیره تولید و فرآوری محصولات

       کنترل مخاطرات و نگرشی به استانداردهای زیست محیطی                    

ادامه مطلب ...

 • مدیریت کیفیت در فرآیند آموزش  ISO10015

       راهنمایی هایی برای فعالیتهای آموزشی

       شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی

       طراحی و برنامه ریزی آموزش

       تدارک برای آموزش

       ارزشیابی آموزش

       کنترل و بهبود فرآیند های مرتبط با آموزش

       اندازه گیری اثر بخشی آموزشهای انجام شده

       اقدامات اصلاحی جهت رفع مسایل و مشکلات موجود                                        

ادامه مطلب ...

 • مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها  ISO17025

       استانداردی مبتنی بر احراز صلاحیت آزمایشگاهها

       مورد نیاز سازمانهای انجام دهنده خدمات کالیبراسیون و سازمانهای دارای آزمایشگاه

       استقرار نظامی جهت اثبات توانایی فنی و ارائه نتایج معتبر از تست و بازرسی

ادامه مطلب ...

 • مدیریت کیفیت در شرکتهای بازرسی فنی  ISO17020

       برقراری سیستم مدیریتی در  راستای احراز شرایط عمومی برای هر نوع سازمان             بازرسی کننده

        معیارهای مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جهت تعیین صلاحیت

        مورد کاربرد در سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تأیید صلاحیت و گواهی کنندگان انطباق محصول

ادامه مطلب ...

 • مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکیISO13485

       استاندارد مدیریت کیفیت در شرکتهای تولید کننده ، وارد کننده و فروشنده    تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و مهندسی پزشکی

        معیاری برای اطمینان مشتریان از ایمن و بهداشتی بودن محصولات

       برگرفته از  ISO9001

ادامه مطلب ...

·         استاندارد مدیریت پروژه  ISO10006  

       سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها

       فرایند مدیریت پروژه

       طرح ریزی کیفیت پروژه

       طرحریزی منابع -تخصیص کارکنان و ایجاد تیم

       فرایندهای مرتبط با محدوده ، زمان ، هزینه ، ارتباطات ، ریسک و خرید پروژه  

ادامه مطلب ...

 • سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی  ISO22000

       سیستم مدیریت ایمنی غذا با بکارگیری ساختار استاندارد  ISO9001 –

        بکارگیری اصول   GMP پرداختن به تولید خوب وHACCP  تجزیه و تحلیل مخاطره و کنترل نقاط بحرانی

        تدوین سیستمی جهت کنترل و اثبات قابلیت کنترل عوامل خطرزا

        کاهش ریسک در صنایع غذایی و تولید و تحویل محصولی سالم                                                                         

ادامه مطلب ...

 • سیستم مدیریت رضایت مشتری 2018: ISO10002

       مدیریت رسیدگی به شکایات ، نظرات و انتقادات مشتریان

       مطالعه رفتار مشتریان با نظر سنجی های منطقی و اصولی

       تعیین مکانیزم رسیدگی به نظرات مشتریان

       تعریف راهکارهای بهبود طبق نظرات مشتریان

       افزایش رضایت مشتری

       رعایت حقوق مصرف کنندگان

       افزایش کیفیت محصول و خدمات طبق خواست و الزام مشتریان                                                                                                                                    

ادامه مطلب ...

 

 • سیستم مدیریت رضایت مشتری  ISO10004:2018

       پایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتری

       تحلیل نظر مشتریان

       نظر سنجی های تفکیکی با محوریت پارامترهای مهم محصول یا خدمات

       تعریف راهکارهای بهبود طبق نظرات مشتریان

       اقدامات پیشگیرانه در راستای افزایش رضایت مشتری

       افزایش کیفیت محصول و خدمات طبق نظرات اخذ شده و مطابق با خواست و الزام مشتریان                

ادامه مطلب ...

 

 • سیستم مدیریت  انرژی  ISO50001

       کمک به سازمان ها در استفاده بهتر از انرژِی

       ارائه معیار اندازه گیری ، ثبت و گزارش و هدایت دارائیها

       تسهیل ارتباطات و ایجاد شفافیت در خصوص مصارف انرژی

       ارتقاء شیوه های بهینه بهره وری در مصارف انرژی

       صرفه جویی در مصرف انرژی

       نگهداری و سرویس ماشین آلات و تجهیزات با محوریت بهینه سازی مصرف انرژی

ادامه مطلب ...

 

 • سیستم مدیریت  امنیت اطلاعات  ISO27001

       درک اﻟﺰاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن و ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﺧﻂﻣشی و اﻫﺪاف ﺑﺮای امنیت اﻃﻼﻋﺎت

       پیاده ﺳﺎزی واﺟﺮای ﻛﻨﺘﺮل ها ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ امنیت اطلاعات یک ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺼﻮص رﻳﺴﻚﻫـﺎی ﻛﻼن ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن 

       پایش و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺛﺮﺑﺨﺸی سیستم مدیریت اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت

       ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﭘﺎیه اﻧﺪازه گیری اهداف.   

ادامه مطلب...