021 880 15 669
info@shaygangroup.com
آشنایی با الزامات گواهینامه محصول اروپا CE

هدف دوره:

 • آشنایی با نشان CE و الزامات و مقررات CE

محتوای دوره:

 • آشنایی با دستورالعمل های اتحادیه اروپا
 • آشنایی با استانداردهای هماهنگ شده در اروپا
 • روش های اخذ نشان CE
 • روش تست و بازرسی
 • روش خود اظهاری Declaration of Conformity
 • سیستم مدیریت کیفیت و ارتباط آن با نشان CE
 • آشنایی با اجزاء پرونده فنی Technical File
 • شناسایی و روش ارزیابی ریسک
 • آشنایی با دایرکتیو ایمنی
 • Notification body و مراجع ذیصلاح
 • آشنایی با مؤسسات صدور گواهی و نماینده تأیید شده اتحادیه اروپا
 • روش ردیابی مؤسسات Notification Body در سایت اتحادیه اروپا
 • مراحل ارائه خدمات مشاوره و دستیابی به نشان  CE
 • آشنایی با ماژول ها ( واحدها و روش های اندازه گیری )
 • اظهارنامه انطباق Declaration of Conformity
 • الصاق نشان CE

پیش نیاز

ندارد

کارگاه آموزشی

2 کارگاه آموزشی

مدت دوره

1 روز