مجمع مشاوران مدیریت ایران
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
HSE-MS


 
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت محیط زیست  HSE-MS

امتیاز در مناقصات

 

 

ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺣﺮوف اول ﺳﻪ واژه اﺳﺖ Health ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ Safety ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻤﻨﻲ و  Environmental  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ  HSE  ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد در ﻣﻲ آورد. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی  HSE ،ﻣﻮاردی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد :

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ HSE   ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی خاص ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ،  روش ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﺻﻼح می ﮔﺮدد.
با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در ساخت و ساز و پیمانکاری در صنایع
 نفت ، گاز و پتروشیمی و خطرات بالقوه ای که این بخش از صنایع برای مردم و محیط زیست دارد به منظور جلوگیری از وقوع حوادث و جرایم و به علت حساسیت دولت  ها و مردم بر روی مسئله ایمنی و حفظ محیط زیست، سازمان های ذیربط اقدام به انتشار آیین نامه های کاری در زمینه ایمنی و محیط زیست کردند که به HSE-MS   مشهور شدند . 

هر چند که سیستم  HSE    سالها قبل  از استاندارد های ISO 45001    و     ISO 14001   تدوین شده ، الزامات این آیین کار شامل تقریبا اکثر الزامات ISO 45001   و ISO 14001    بوده ولی الزاماتی خاص صنایع پیمانکاری ساختمان و تأسیسات و همچنین نفت ، گاز و پتروشیمی مانند مدیریت تغییر ، مدیریت زمان ، یکپارچگی سرمایه و ... به آن اضافه شده .

نکته مهم استاندارد HSE   این است که این استاندارد بین المللی نبوده و در هر کشور براساس الزامات آن کشور و یا شرکت کارفرما انجام می شود .

از مزایا و الزامات  آیین کار HSE - MS   می توان به:

شناسایی ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای  و جنبه و پیامد های زیست محیطی و کاهش آنها

مدیریت سیستماتیک مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان

        کاهش هزینه های ناشی از رخ دادن حوادث و جرائم مربوطه

        اثبات تعهد سازمان به رعایت مقررات و قوانین به ذینفعان و دولت

         آمادگی جهت واکنش در شرایط اضطراری

        مدیریت منابع و انرژی و پسماندها

        ایمنی کارکنان و ذینفعان و جلوگیری از بیماری های شغلی

         مستند سازی امور و اقدامات

       کنترل ریسک سرمایه گذاری

        مدیریت تغییرات و... اشاره کرد

HSE  ضمن کاهش هزینه ها و مخاطرات و افزایش ایمنی و فرصتها، امکان ممیزی یکپارچه و مطمئن را نیز فراهم می آورد. بدین ترتیب در کنار هم قرار گرفتن این سه مقوله تحت مدیریت یکپارچه، اثرات سینرژیک و هم افزایی قابل ملاحظه ای بر یکدیگر داشته و نتایج مثبت جمع جبری آن، به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود .                                                                             بازگشت