021 880 15 669
info@shaygangroup.com
Integrated Management Systems

                                                                          

در سالهای اخیر ، تدوین استانداردهای مرتبط با سیستم های مدیریتی از جمله کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و   بهـداشت حـرفه ای و غیـره از رونق قابل توجهـی برخوـردار بوده است . بطوریکه اخـذ گواهینـامه های ISO 9001 ,ISO 14001,ISO 45001برای بسیاری از سازمان ها بدیهی و الزامی است  .شاید در گذشته اجرای این سیستم ها از افتخارات یک سازمان محسوب می گردید اما امروزه لازمه بقای یک سازمان بوده و شاید در آینده جزئی جدایی ناپذیر از آن باشد  .

*سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

پذیرش سیستم مدیریت کیفیت بایستی یک تصمیم استراتژیک سازمان باشد .طراحی واجرای سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان تحت تاثیر محیط کسب و کار ، تغییرات آن محیط یا خطراتی که همراه با آن محیط است ،نیازهای در حال تغییر ،اهداف ویژه آن،محصولات فراهم شده ،فرآیندهای بکار گرفته شده ،اندازه و ساختار سازمان قرار می گیرد.در این استاندارد قصد بر این  نیست که یکنواختی در  ساختار سیستم ها ی مدیریت کیفیت یا یکنواختی درمستندات بوجود آید.  

الزامات سیستم مدیریت کیفیت که در این استاندارد مشخص شده است،مکمل الزامات مشخص شده برای محصول هستند . این استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف های درون سازمانی و برون سازمانی از جمله سازمان های گواهی دهنده جهت ارزیابی توانایی سازمان در تحقق خواسته های مشتری ،الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد برای محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار گیرد .

* سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سازمان ها از هر نوعی که باشند بطور فزاینده ای علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد زیست محیطی سالم از طریق کنترل اثرات فعالیت ها ،محصولات و خدمات خود بر محیط زیست سازگار با خط مشی و اهداف کلان زیست محیطی خود هستند .آنها این کار را در قالب قوانینی که بطور روز افزون سختگیرانه تر می شوند ، توسعه خط مشی های اقتصادی و ایر اقدامات در جهت حفاظت بیشتر محیط زیست و گسترش توجه همه جانبه از سوی طرفهای ذینفع نسبت به موضوعات زیست محیطی و توسعه پایدار انجام می دهند .

بسیاری از سازمان ها برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی خود ، بازنگری یا ممیزی های زیست محیطی را انجام داده اند .با این وجود ممکن است این بازنگری ها و ممیزی ها به تنهایی کافی نباشد تا به یک سازمان اطمینان دهد که عملکرد آن نه تنها الزامات قانونی و خط و مشی آن را برآورده می نماید بلکه این امر استمرار نیز خواهد داشت. این فعالیت ها برای اینکه موثر باشند ،لازم است در قالب یک سیستم مدیریت ساختار یافته انجام و با فعالیتنهای کلی سازمان ادغام شوند .

استانداردهای مدیریت زیست محیطی به این منظور تهیه شده اند که عناصر یک سیستم مدیریت زیست محیطی (E.M.S   ) موثر را برای سازمان ها فراهم نمایند تا بتوانند با سایر الزامات مدیریت ادغام شوند و سازمان ها را در دستیابی به اهداف زیست محیطی و اقتصادی کمک نمایند .

*سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001 

این استاندارد سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای  (الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت ایمنی و  بهداشت حرفه ای ) معین می نماید تا یک سازمان را برای کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای  خود توانمند نماید و عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای خود را بهبود بخشد  .

                                                                             بازگشت