021 880 15 669
info@shaygangroup.com
ISO/TS 16949

این استاندارد یک مشخصه فنی است که توسط  IATF  و نمایندگانی از ISO/TS176  و انجمن تولید کنندگان خودرو ژاپن JAMA  تهیه گردیده است.

نیازمندی های خاص استاندارد ISO 9001:2008    به این استاندارد اضافه شده و در داخل کادر قرار دارد .

این استاندارد از به هم پیوستن و هماهنگ شدن استاندارد های تضمین کیفیت ،CCFA   ، VDA   ، QS 9000  ، بوجود آمده است.

ISO/TS   به عنوان مبنایی برای گرفتن گواهینامه تضمین کیفیت در صنایع خودرو سازی خواهد بود که مورد قبول شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی است.

در تهیه استاندارد TS   سعی شده خواسته ها هم راستا با استانداردهای خودرو سازهای دیگر باشد.

هدف:

ایجاد یک سیستم کیفیت مبتنی بر بهبود مداوم ، تاکید بر پیشگیری از ضایعات کاهش تغییرات و اتلافات در زنجیره تامین.

فواید:

ایجاد یک زبان مشترک جهانی برای سیستم کیفیت

گواهی نامه مورد تایید در سطح جهانی

کاهش ارزیابی های سوم شخص متعدد ایجاد رقابت

راحتی بهبود سیستم کیفیت

منبع یابی در سطح جهانی

بازگشت