021 880 15 669
info@shaygangroup.com
ISO10015

استاندارد جهانی ایزو ۱۰۰۱۵ به عنوان راهنمایی برای مجموعه فعالیت های آموزشی سازمان ها بکار برده می شود.

این استاندارد بین‌المللی راهکارهایی به دست می‌دهد که سازمان‌ها و منابع انسانی آنها را در زمینه مسائل مربوط به آموزش یاری می‌دهند. زمانی که برای تفسیر اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد ایزو 9000 در زمینه تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت به راهنمایی نیاز است، می‌توان از استاندارد ایزو 10015 استفاده کرد.

اهداف سازمان برای بهبود مستمر که دربرگیرنده عملکرد منابع انسانی است، ممکن است تحت تاثیر گروهی از عوامل خارجی از جمله تغییر بازار، فناوری، نوآوری، ملزومات و نیازهای مشتریان و سهامداران دیگر قرار گیرد. چنین تغییراتی می‌تواند سازمان را به تحلیل نیازهای مرتبط با مهارت خود وادار کند.

نقش این استاندارد، تهیه راهنما برای سازمان‌ها به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی و طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، تدارک برای آموزش، ارزشیابی آموزش، کنترل و بهبود فرایند و اثربخشی بیشتر است و هدف آن کمک به سازمان‌هاست تا آموزش خود را به یک سرمایه‌گذاری موثرتر و کاراتر تبدیل کنند. آموزش یک فرایند چهار مرحله‌ای است. یک فرایند آموزش برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک می‌تواند سهم بسزایی در کمک به سازمان در جهت توسعه و بهبود توانایی‌هایش برای رسیدن به اهداف کیفی داشته باشد.

 

  ISO 10015مجموعه اقدامات :

گام اول: تعیین گروه کاری

گام دوم: اجرای آموزش‌های موردنیاز گروه

بعد از تعیین گروه اجرایی، برای آشنایی افراد یک سلسله آموزش‌های کاربردی به آنها ارائه خواهد شد. 

گام سوم: رابطان آموزش

در این گام هر قسمت‌ ملزم به معرفی یک نفر به عنوان رابط آموزش خواهند بود . پس از تعیین افراد مورد نیاز یک دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ایزو 10015 برای آنها برگزار و وظایفی که در طول اجرای این پروژه و در ادامه کار برعهده آنان می باشد، کاملاً تشریح  خواهدشد.

 گام چهارم: بازنگری چارت سازمانی و شرح وظایف آموزش

چارت سازمانی و شرح وظایف آموزش متناسب با نیازهای استاندارد بازنگری خواهد شد.

گام پنجم: تعیین نیازهای آموزشی

ابتدا توجه به اهداف و استراتژی‌های کلان سازمان ، سپس گروه آموزش در جهت اجرای این برنامه‌ها و استراتژی‌ها ، به تدوین ماموریت ، نقشه راه و پروژه‌هایش اقدام خواهد کرد. برای تعیین نیازهای آموزشی پرسنل، گروه کاری سه محور اصلی را مبنای کار خود قرار می دهد ؛

الف) تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزش مشاغل

ب) تهیه و تدوین نیازهای آموزشی در جهت اهداف و استراتژی‌ها

ج) تهیه و تدوین نیازهای آموزشی سازمان

گام ششم: طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی

 •              کارهایی که در این بخش انجام می شود عبارتند از ؛
 •            تدوین آیین‌نامه آموزشی
 •            تدوین رویه اجرایی آموزشی
 •            تهیه دستورالعمل جذب و ارزیابی مدرسان و ارایه دهندگان خدمات آموزشی
 •            تعیین الگوی طراحی دوره‌ها
 •            تعیین اهداف آموزشی
 •            تعیین اهداف یادگیری (با توجه به حیطه‌های یادگیری) 
 •            محتوای دروس
 •            محتوای تدریس هر ساعت دوره
 •            روش ارزیابی فراگیران
 •            روش ارزیابی مدرسان
 •            روش اجرایی دوره متناسب با نیازهای فراگیران
 •            تهیه و تدوین برنامه زمانبندی شده
 •            اعلام برنامه زمانبندی به کلیه رابطان آموزش

 

گام هفتم: اجرای آموزش

انجام تمامی فعالیت‌هایی که برای ارائه آموزش در برنامه آموزشی آمده، برعهده مجری آموزش است.

مراحل اجرایی آموزش سه قسمت است:

الف) اقدامات قبل از اجرای آموزش

ب) اقدامات حین اجرای آموزش

ج) اقدامات بعد از اجرای آموزش

گام هشتم: ارزشیابی نتایج آموزش

در این گام به دو دیدگاه اصلی توجه می شود :

الف) ارزشیابی دوره‌های آموزشی به لحاظ عملکرد مدرس، فرایند آموزش و امکانات آموزشی

ب) اندازه‌گیری میزان اثربخشی دوره‌ها

 این روش اندازه‌گیری اثربخشی آموزشی کاملاً کاربردی بوده و نتایج آن در نحوه عملکرد فراگیران توسط مدیر مستقیم و خود فراگیران قابل اندازه‌گیری است و با مقایسه آن با شرایط اولیه فراگیران می‌توان میزان تاثیر اهداف یادگیری دوره را مشخص کرد.

اگر دوره آموزشی اثربخشی مطلوبی نداشته باشد، مواردی که باید در فرایند آموزش مورد بازنگری قرار گیرند، مشخص می‌شود.

  گام نهم: نظارت و بهسازی آموزش

هدف اصلی نظارت بر آموزش به عنوان بخشی از سیستم کیفیت سازمان کسب اطمینان از این موضوع است که روند آموزش مطابق الزامات اجرا و مدیریت می‌شود. نظارت شامل بررسی تمامی فرایندهای آموزش در هریک از چهار مرحله است که به صورت مداوم و براساس چک‌لیست‌های مربوط در امور آموزش  انجام می‌گیرد .