021 880 15 669
info@shaygangroup.com
ISO14001:2015 سیستم مدیریت محیط زیست

سازمان ها از هر نوع که باشند علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد صحیح و خوب زیست محیطی خود می باشند.

آنها این ادعا را ازطریق کنترل تاثیر فعالیت ها، محصولات یا خدمات خود بر محیط زیست با توجه به اهداف کلان زیست محیطی خود اثبات می نمایند. این کار در قالب قوانین و با بهره گیری از خط مشی های اقتصادی و سایر اقدامات در جهت افزایش حفاظت محیط زیست و توجه همه جانبه از سوی طرفهای ذینفع نسبت به موضوعات محیط زیست و از جمله توسعه پایدار، انجام می گیرد.

استانداردهای مدیریت محیط زیست به این منظور تهیه شده اند که عناصر یک سیستم مدیریت زیست محیطی موثر را برای سازمان ها فراهم نمایند تا بتوانند با سایر الزامات مدیریت ادغام شوند و سازمان ها را در دستیابی به اهداف زیست محیطی و اقتصادی یاری نمایند.

الزامات این استاندارد در تمام سازمان ها از هر نوع و اندازه ای و با هر محصولی کاربرد داشته و شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی را در برگیرد.موفقیت این سیستم به تعهد تمامی کارکنان در کلیه سطوح و امور سازمانی به خصوص مدیریت رده بالا بستگی دارد.

چنین سیستمی سازمان را به ایجاد و ارزیابی کارآیی روشهای اجرایی برای تعیین خط مشی و اهداف کلان زیست محیطی،‌دستیابی به انطباق با آن ها و اثبات این انطباق به دیگران قادر می سازد.هدف کلی این استاندارد حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلایندگی است به نحوی که با نیازهای اجتماعی و اقتصادی در تعامل باشد.پذیرش و اجرای طیفی از فنون مدیریت زیست محیطی به صورتی سیستم مند می تواند در راستای حصول نتایج بهینه برای تمام ذینفعان مؤثر باشد.

با این حال،‌ پذیرش این استاندارد به خودی خود نتایج بهینه زیست محیطی را ضمانت نخواهد کرد.

به منظور دستیابی به اهداف کلان زیست محیطی، این سیستم مدیریتی بایستی در موارد مقتضی و هرگاه از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد، سازمان ها را به بررسی اجرای بهترین فن آوری ها تشویق نماید.

سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد  ISO 14001:2015  به عنوان یک عنصر موثر و فعال در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد.

این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگی های هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور به شکل واقع گرایانه انتخاب می شود و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیت های سازمان را در قسمت های مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد.

در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روش های انجام کار دقیقاً مشخص شده است.

دستاوردهای استقرار سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱:

ایجاد آمادگی و واکنش به هنگام بروز بلایا و حوادث

ارتقاء سطح فرهنگ حفاظت از محیط زیست

کاهش تولید پسماندها

رعایت موازین زیست محیطی و بهداشتی در جداسازی، ذخیره، جمع آوری، حمل و دفع پسماندها

استفاده بهینه از سوخت و انرژی و جلوگیری از اتلاف آن

شناسایی خطرات و ریسک های محیط زیسن

مدیریت ریسک

کنترل و مدیریت آلاینده ها

بازگشت