021 880 15 669
info@shaygangroup.com
ISO17020

این استاندارد با هدف افزایش اطمینان به سازمانهای بازرسی کننده  ایکه با این استاندارد انطباق دارند تدوین شده است.مأخذ استانداردبین المللی  ISO/IEC 17020استاندارد اروپایی EN 45004 می باشد که با توجه به تجربه سازمانهای بازرسی کننده اروپایی و با در نظر گرفتن الزامات و توصیه های مدارک بین المللی و اروپایی همانند استانداردهای سری سازمان ISO 9000 EN/ISO 9000)) تدوین شده است.سازمانهای بازرسی کننده اروپایی ها  از طرف مشتریان (کارفرمایان) خصوصی سازمانهای مادر خود و یا مراجع ذیصلاح رسمی با هدف فراهم آوردن اطلاعات برای آنها در رابطه با انطباق با ضوابط استانداردها یا مشخصات انجام می دهند.پارامترهای بازرسی می توانند شامل موارد کمیت, کیفیت, ایمنی, مناسب بودن برای استفاده و تداوم انطباق ایمنی تجهیزات یا سیستمها در حین کار باشد.معیارهای عمومی که این سازمانها ملزم به انطباق با آنها هستند تا خدمات آنها توسط مشتریان و مراجع ذیصلاح نظارت کننده پذیرفته شود نیاز به هماهنگی در قالب یک استاندارد بین المللی دارد.

لذا این استاندارد وظایف سازمانهایی که کار آنها می تواند شامل بررسی مواد, محصول, تأسیسات ,تجهیزات, فرایندها و روش اجرایی کار یا خدمات شود و نیز تعیین انطباق آنها با الزامات و گزارش بعدی نتایج این فعالیتها به مشتریان و در صورت نیاز به مراجع ذیصلاح نظارت کننده را در بر می گیرد. بازرسی یک محصول, تأسیسات یا تجهیزات می تواند مربوط به همه مراحل در طول عمر این اقلام از جمله مرحله طراحی باشد. یک چنین کاری معمولا نیاز به کارگیری قضاوت تخصصی در رابطه با ارائه خدمات به ویژه هنگام ارزیابی انطباق دارد. الزامات مربوط به استقلال سازمانهای بازرسی کننده براساس مقررات قانونی و نیازهای بازار متفاوت می باشد.

معیارهای عمومی برای فعالیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده:

هدف از این استاندارد مشخص کردن معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده بیطرف , قطع نظر از بخش مورد بازرسی , می باشد . این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید .

این استاندارد برای استفاده سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تایید صلاحیت و نیز سایر سازمان های مرتبط با شناسایی صلاحیت سازمان های بازرسی کننده در نظر گرفته شده است .

این مجموعه از معیارها ممکن است هنگام به کارگیری در بخشهای خاص یا بازرسی در حین کار نیاز به تفسیر داشته باشد .

                                                                                  بازگشت