021 880 15 669
info@shaygangroup.com
ISO22000

با بکارگیری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تحت استاندارد بین المللی ISO 22000   توسط تولید کنندگان صنایع غذایی این اطمینان حاصل می گردد که کل زنجیره درگیر در فرآوردن محصولات آن شرکت طبق فرآیندها ، روش های اجرایی و دستورالعملهای استاندارد انجام می شود و مشتریان می توانند با طیب خاطر به مصرف آن محصولات بپردازند.

این استاندارد بین المللی جهت حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی درطول زنجیره مواد غذایی تا مرحله مصرف نهایی مدون شده است بطوریکه در طول زنجیره مواد غذایی تمام خطرات ایمنی مواد غذایی شناسایی و به طور مناسب در هر مرحله کنترل می گردد .

منبای این استاندارد HACCP   است ( Hazard Analysis Critical Control Point   ) و همچنین در راستای استقرار آن به (GMP  (Good manufacturing practice   پرداخنه می شود .

با این استاندارد بین المللی سازمان اطمینان می یابد که تمام خطرات ایمنی مواد غذایی که احتمال بروز آن ها وجود دارد به طور منطقی در محصولات دامنه کاربرد سیستم به روشی مناسب شناسایی ، ارزیابی و کنترل می گردند ، به نحوی که محصولات سازمان بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به سلامت مصرف کننده آسیبی نرسانند.

دستاوردهای استقرار استاندارد مذکور :

- طراحی ، استقرار ، اجرا ، حفظ و به روزآوری تولید محصول ایمن برای مصرف کننده بر اساس مورد مصرف .

- انطباق با الزامات قانونی و دولتی موجود را که مرتبط با ایمنی مواد غذایی هستند به اثبات رساند.

- افزایش رضایت مشتری با ارزیابی و تشخیص نیازمندی های آنان .

- ارتباط اثر بخش در مورد مسائل ایمنی مواد غذایی با تأمین کنندگان ، مشتریان و دیگر بخش های موجود در زنجیره مواد غذایی .

- تطابق  با خط مشی ایمنی مواد غذایی تعریف شده سازمان

                                                                                 بازگشت