گروه مشاوران شایگان
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com

Ü         بهبـود مستمـــر

Ü          کاهــش هزینــه ها

Ü         مشـــــارکت کارکنــان

Ü         راهبـری و مدیریت منابع انسانی

Ü         کاهـش ضــایعــات و دوباره کاریهـا

Ü         دستــورالعملهـا و روشهــــای صحیــح کار

Ü         ارائه خــدمات و تولیــدات شاخـص و بهیـــنه

Ü         مشتـری مــداری و افــزایش رضــــایت مشتــــری

در صورت برقراری نظام مدیریت کیفیت ( استاندارد ISO 9001     ) ، مزایای آن را می توان به قرار زیر برشمرد :

Ü          تدوین گردش کارها ، دستورالعملهای کاری و مراحل انجام امور بطور منطقی و استاندارد

توضیح : بدیهی است کارشناسان مشاور ، پس از تشکیل جلسات متعدّد و بهره گیری از روشها و متدهای معمول و با توجه به وضع موجود ، با کمترین تغییرات، فرایندها را تدوین خواهند کرد و از آن پس مدیران و مجریان تمرکز و توان خود را صرف بهبود و یا اصلاح فرایندها خواهند کرد.

Ü          تدوین چارت سازمانی ، اهداف خرد و کلان کوتاه مدت و بلند مدت

Ü         ارائه روشی جهت کنترل اجرا و مراحل رسیدن به اهداف تعیین شده و انواع  گزارشات پیشرفت پروژه ها

Ü          برنامه ریزی تولید و یا ارائه خدمات

Ü          ارائه روشی جهت چگونگی خرید و کنترل ورود و خروج و موجودی انبار *

Ü          تدوین و تسهیل شرح وظایف ، مسئولیتها و اختیارات کلیه کارکنان

Ü          ارزیابی عملکرد کارکنان و تحلیل نمودارها و شاخصهای عملکردی هر شخص

Ü         طرحریزی و کنترل کیفیت

Ü         ارائه روشهائی جهت نیازسنجی و ارتقاء سطح آگاهی و آموزشی پرسنل

Ü          شناسائی نقاط ضعف و قوّت سازمان و تدوین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

Ü         مدیریت بر نگهداری و تعمیرات دستگاهها ، تجهیزات و ماشین آلات *

Ü         تهیه و تدوین دستورالعملهای کار و زمانبندی جهت سرویس و نگهداری و ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات *

* مباحث فوق شامل رایانه ها ، تجهیزات اداری ، تأسیسات و نرم افزارهای مورد استفاده می باشد .

Ü         ارزیابی تأمین کنندگان و امتیاز دهی و تعیین اولویتهای همکاری با بهترین گزینه ها

Ü         روشهای اجرائی فروش و بازاریابی موفق

Ü         ایجاد یا بازنگری نظام کنترل مدارک و سوابق و بایگانی استاندارد با قابلیت شناسائی ، دستیابی و ردیابی

Ü         ارائه فرایند و روش ممیزی و بازبینی کل سیستم توسط ممیزان داخلی و مدیریت ارشد و . . .

بطور کلی تمام فعالیتهای فعلی سازمان شما شناسائی شده و در راستای بهبود آنها استاندارد سازی می گردد.

بازگشت