021 880 15 669
info@shaygangroup.com

چرا ایزو ۹۰۰۱ ؟

بهبود مستمر

کاهش هزینه ها

مشارکت همه کارکنان

راهبری و مدیریت منابع انسانی

کاهش ضایعـات و دوباره کـاری ها

تدوین دستورالعمل و روش های صحیح

ارائه خدمـات و کالاهـای با کیفیـت و بهینـه

مشتری مداری، وفادارسازی و افزایش رضایت مشتری

-----------------------------------------------------------------------------------

با استقرار، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تمامی فعالیت ها و فرآیندهای سازمان شناسایی و استاندارد سازی شده و بر اساس روش های اجرایی ساده و قابل اجرا و دستورالعمل های استاندارد عمل می کنند.

در جریان خدمات مشاوره، کارشناسان مشاور ما پس از تشکیل جلسات و بهره گیری از متد و روش های معمول و با توجه به وضع موجود، با کمترین تغییرات مستندات لازم را تدوین می نمایند. دستاورد چنین جلساتی تدوین فرم ها، روش های اجرایی و دستورالعمل هایی خواهد بود که با آموزش آن به مدیران و کارکنان ذیربط، نظام مدیریت کیفیت برقرار شده و کلیه فعالیت ها با امکان پایش و اندازه گیری و بهبود مداوم به اجرا در می آیند.

در ادامه به خلاصه ای از جریان مشاوره و استقرار استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و دستاورد های آن اشاره می گردد:

تدوین گردش کارها، دستورالعمل های اجرایی و مراحل انجام امور بطور منطقی و استاندارد

تدوین نمودار سازمانی، اهداف خرد و کلان کوتاه مدت و بلند مدت

ارائه روشی جهت کنترل، اجرا و مراحل رسیدن به اهداف تعیین شده و انواع  گزارشات پیشرفت پروژه ها
برنامه ریزی تولید و یا ارائه خدمات
ارائه روشی جهت چگونگی خرید و کنترل ورود و خروج و موجودی انبار
تدوین و تسهیل شرح وظایف، مسئولیت ها و اختیارات کلیه کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان و تحلیل نمودارها و شاخص های عملکردی هر شخص
طرح ریزی و کنترل کیفیت
ارائه روش هائی جهت نیازسنجی و ارتقای سطح آگاهی و آموزشی پرسنل
شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک 
شناسایی تهدیدات و فرصت های پیش روی سازمان 
شناسائی نقاط ضعف و قوّت سازمان و تدوین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
مدیریت بر نگهداری و تعمیرات دستگاه ها ، تجهیزات و ماشین آلات
تهیه و تدوین دستورالعمل های کار و زمانبندی جهت سرویس و نگهداری و ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات
مباحث فوق شامل رایانه ها ، تجهیزات اداری ، تأسیسات و نرم افزارهای مورد استفاده می باشد.
ارزیابی تأمین کنندگان و امتیاز دهی و تعیین اولویت های همکاری با بهترین گزینه ها
روش های اجرائی فروش و بازاریابی موفق
ایجاد یا بازنگری نظام کنترل مدارک و سوابق و بایگانی استاندارد با قابلیت شناسائی ، دستیابی و ردیابی
ارائه فرایند و روش ممیزی و بازبینی کل سیستم توسط ممیزان داخلی و مدیریت ارشد
و . . .

شرح خدمات به روز رسانی سیستم مدیریت کیفیت - بر مبنای آخرین نگارش استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سال ۲۰۱۵

در راستای ارائه خدمات ممیزی و بازبینی سیستم های مستقر شده در سازمان های مشتری، مشاهده شده که بسیاری از شرکت ها که در گذشته، نسخه های قبلی استاندارد را پیاده سازی کرده بودند کماکان با همان سیستم ها و روش ها ادامه داده و از به روزآوری آنها غافل ماندند و متأسفانه در مواردی نیز مؤسسات صدور گواهی بدون توجه به تغییرات و الزام نگارش های جدید استانداردها و یا با چشم پوشی از آن ها اقدام به تمدید و یا صدور گواهینامه با نگارش جدید نموده اند.

حال آنکه با تغییراتی به نسبت اندک و قابل اجرا ( البته تغییرات در سیستمی که قبلاً بخوبی و واقعی و به درستی پیاده شده باشد !!) می توان از مزایا و معجزات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس آخرین نگارش و متد روز دنیا بهره مند شد.

در این راستا گروه مشاوران شایگان با علم و تجربه ممیزی سیستم ها و با آگاهی از کارایی و اثربخشی سیستم ها، پس از انجام ممیزی و بازبینی و چگونگی اجرای سیستم ها در سازمان ها، بشرح زیر به ارائه خدمات به روز رسانی و اجرای اثربخش آن ها در سازمان مشتری می پردازد:

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت ریسکبرگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت دانشبرگزاری دوره آموزشی آشنایی با ماتریس SWOTبررسی و بازنگری ساختار سازمانی، شرح وظایف و مسئولیت ها بر اساس الزامات ISO 9001:2015بررسی و تدوین ( در صورت لزوم ) مسائل و مستندات داخلی و خارجی سازمان مرتبط با اهداف سازمانشناسایی دقیق طرف های ذینفع و تعیین الزامات و نیازهای آن هابازنگری دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت با توجه به الزامات طرفهای ذینفع و مسائل داخلی و خارجیبررسی و بازنگری فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت سازمانبررسی ریسک ها و فرصت های کلیه فرآیندها و طرح ریزی جهت اجرای اقدامات مناسب مربوطهبازنگری خط مشی کیفیت و اهداف سازمانطرح ریزی مجدد سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر تفکر ریسک و با تأکید بر رضایت ذینفعانبازنگری اهداف کیفیت و برنامه های دستیابی به آن هاارزیابی ریسک برنامه های دستیابی به اهداف کیفیتبررسی و بازنگری فرآیند تأمین منابع از جمله کارکنان و زیرساخت هاتعیین و تدوین محیط لازم جهت اجرای فرآیندهابازنگری منابع و شاخص های پایش و اندازه گیری و روش های پایش و اندازه گیریبررسی و بازنگری ( در صورت لزوم )سیستم  کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری ( کالیبراسیون )تعیین دامنه دانش سازمانی و تدوین دستورالعمل بکارگیری آنبررسی و بازنگری ( در صورت لزوم ) صلاحیت های شغلی ( شرایط احراز )بررسی و بازنگری فرآیند یا روش اجرایی آموزشبررسی و مدون نمودن نحوه ارتباطات سازمان ( درون  و برون سازمانی )بازنگری گستره اطلاعات مستند، شامل اطلاعات مستند الزامی استاندارد ISO9001:2015 و اطلاعات مستند تعیین شده از سوی سازمان جهت اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیتبررسی و بازنگری ( در صورت لزوم ) فرآیند کنترل مدارک و سوابقبازنگری الزامات محصولات و خدمات با توجه به تأکید بر رضایتمندی کلیه ذینفعانبازنگری فرآیند طراحی و توسعه محصولات و خدماتبازنگری کنترل فرآیندها و محصولات و خدمات برون سازمانیبررسی و بازنگری ( در صورت لزوم ) فرآیند تولید و ارائه خدماتبررسی و بازنگری ( در صورت لزوم ) فرآیند ردیابی و شناسایی و وضعیت بازرسی و آزمونبازنگری فعالیت های پس از تحویل کالا یا خدماتبررسی و بازنگری فرآیند ارزیابی عملکرد شامل رضایت مشتری ، تجزیه و تحلیل و ارزیابیبررسی و بازنگری ( در صورت لزوم ) فرآیند ممیزی داخلیبازنگری فرآیند یا روش اجرایی بازنگری مدیریتبررسی و تدوین فرصت های بهبود جهت برآورده کردن الزامات مشتری و افزایش رضایت مشتریبررسی و بازنگری فرآیند اقدام اصلاحیبرنامه ریزی و انجام ممیزی داخلی جهت آمادگی برای ممیزی صدور گواهینامهرفع عدم انطباق های احتمالیو سایر تغییرات الزامی سیستم با توجه به وضع موجود و حجم و گستره فعالیت ها و فرآیندهای سازمان