مجمع مشاوران مدیریت ایران
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
Resume ISO 17025 , ISO 17020

زمینه فعالیت

نام سازمان

ردیف

آزمایشگاه صنایع پلیمر

پارس پلیمر سبلان

1

آزمایشگاه صنایع لوازم خانگی

آزمایشگاه مهر صنعت ارمغان

2

آزمایشگاه صنایع برق

آزمایشگاه صنایع برق EPIL

3

آزمایشگاه عایق های رطوبتی

آزمایشگاه آذر بام عایقکار

4

 
بازگشت