گروه مشاوران شایگان
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
Resume ISO/TS 29001

ردیف

سازمان

زمینه فعالیت

1

اطمینان فرنام

اجرای EPC نفت ، گاز و پتروشیمی

2

پدرام رنگ عصر نوین

تولید انواع رنگ و پوشش های صنعتی و ساختمانی

3

پیشگامان انرژی راشا

اجرای EPC نفت ، گاز و پتروشیمی