گروه مشاوران شایگان
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
Resume ISO 13485

ردیف

سازمان

زمینه فعالیت

1

تدوین صنعت کیا

تولید انواع تخت های بیمارستانی

2

شرکت سوبرا

بازرگانی مشاوره و تجهیز کارخانجات تجهیزات پزشکی