021 880 15 669
info@shaygangroup.com
مدیریت استراتژیک (دیدگاه ها وضرورت ها)

هدف دوره:

  • تشریح جایگاه استراتژیک در فضای رقابتی امروز کسب و کارها
  • رویکرد نظام بر نامه ریزی در همسو سازی سازمان
  • پاسخگو نمودن سازمان و نهایتاً تقویت روحیه آینده نگری و دستاورد های آن برای مدیران ارشد سازمان ها
  • آشنایی با ضرورت ها و مفاهیم برنامه ریزی بلند مدت در سازمان های دولتی و خصوص
  • آشنایی با الگوی جامع مدیریت استراتژیک
  • بیان نمونه های کاربردی از مراحل پیاده سازی مدیریت استراتژیک شامل: برنامه ریزی و تدوین، کنترل و ارزیابی استراتژی های سازمانی

محتوای دوره:

  • در این دوره به تشریح مفاهیم بر نامه ریزی و مدیریت استراتژیک، نقش رهبران در تحقق استراتژی ها، مزایا و دستاورد های برنامه ریزی استراتژیک، ارایه الگوی بر نامه ریزی جامع سازمانی و نقش بر نامه ریزی در تدوین بودجه عملیاتی و ریالی پرداخته می شود
  • همچنین مفاهیم مدیریت استراتژیک نظیر مأموریت، چشم انداز ارزش های سازمانی و شناخت عوامل داخلی و محیطی و انواع استراتژی اصلی تشریح می گردند.

پیش نیاز

ندارد

کارگاه آموزشی

حداقل 4 کارگاه آموزشی

مدت دوره

2 روز


بازگشت