1394/08/18 14:28

جزوه ایمنی کار

مواردی که در این جزوه به آن اشاره میشود:

تعریف خطر

نحوه شناسایی خطر

ارزیابی خطرات

طرح ها و دستگاههای ایمنی

طرح ها و دستگاه های ایمنی

سیستم ها و دستگاههای امداد

تکنیک تجزیه وتحلیل خطاهای کاری

دکتر جواد عدل
faImeniKar.pdf

Comments

Your comment
Nick name :
Email :
Website :
Text :

تصویر :

Tags :