دریافت گزارش فردی با بیش از 35 صفحه اطلاعات کامل شامل خودشناسی ، محرکها و انگیزه ها،تناسبات طبیعی و نقش کاری، 30 شایستگی و 27 ویژگی تحصیلی شغلی، نحوه تعامل بادیگران، سبک مدیریت وفروش، تناسب با موفق ترین جایگاه و ... و دهها گزارش و تحلیل مفید ...انجام سنجش بطور معمول و میانگین 10 الی 20 دقیقه بطول می انجامد . ( البته در بعضی مواقع بیشتر از زمان مذکور
 )

لطفاً قبل از انجام سنجش ، فایل پیوست را مطالعه کنید تا با درک صحیح از واژگان مندرج در تست به نتایج بهتری دست یابیم .


  دانلود راهنمای واژگان