انواع گزارش های IQS test :
نتایج سنجش IQS test جهت اجرای تحلیلی دقیق، گزارش هایی مکتوب و نموداری خواهد بود که بسته به نیاز افراد و جایگاه شغلی آن ها و پروژه تعریف شده در سطوح کافی قابل ارائه        می باشد.
نمونه گزارشات سنجش در لینک های زیر قابل دانلود است :

گزارش نیمرخ و مشخصه رفتاری شما / گزارش عمومی و اولیه که بر اساس نیاز می تواند شامل بخش های مختلف باشد.

دانلود نمونه گزارش


گزارش شایستگی ها و مهارت های شما ( بر اساس « رفتار طبیعی » شما با بررسی متغیر های شایستگی ) .
دانلود نمونه گزارش


    گزارش شایستگی ها و مهارت های شما ( بر اساس « رفتار کاری » شما با بررسی متغیر های شایستگی ) .

دانلود نمونه گزارش


گزارش مقایسه متغیر های شایستگی و مهارت های شما .
دانلود نمونه گزارش


 گزارش سازگاری و توانمندی های شما با شغل مورد نظر .
دانلود نمونه گزارش


تطابق استعدادهای شما با گروه ها و رشته های تحصیلی ( انتخاب رشته ) .
دانلود نمونه گزارش


تناسب « رفتار طبیعی » شما با 22 طبقه شغلی عام در سه گروه مدیریت ، اداری و فروش.
دانلود نمونه گزارش


تناسب « رفتار کاری » شما با 22 طبقه شغلی عام در سه گروه مدیریت ، اداری و فروش.

دانلود نمونه گزارش


گزارش گرایشات گروه .
دانلود نمونه گزارش


گزارش تناسب گروهی با جایگاه های شغلی در حالت « رفتار طبیعی » فرد / شغل .
دانلود نمونه گزارش


گزارش تناسب گروهی با جایگاه های شغلی در حالت « رفتار کاری » شغل / فرد .
دانلود نمونه گزارش


گزارش تطابق رهبری و مدل همکاری بین مدیر یا سرپرست با کارمندان.
دانلود نمونه گزارش


گزارش مقایسه ای شایستگی های گروه با شایستگی های از پیش تعیین شده و مورد انتظار.
دانلود نمونه گزارش


گزارش مقایسه ای شایستگی های گروهی در فرمت Excel .
دانلود نمونه گزارش


سبک های فروش شما با توجه به شخصیت کاری.
به شما می گوید که در قسمت فروش و ارائه محصولات ، در چه سبکی از فروش بیشتر موفق هستید.
دانلود نمونه گزارش